“Кечирим оо сен азыр сурабаган…”


Кечирим оо сен азыр сурабаган,
Туюлат айтылбаган каргышымдай.
Кечирем бүгүн, эртең, кийин, анан.
Болгону сурап үлгүр жалгызым ай.

Мен сенден кече электе, кете электе,
Ак жол де эркин жетсе текеберим.
Калганга кадырлаш көп, кечелеш көп,
Жолу оор, жолу катуу кеткендердин.

Билем мен сүйүш, айаш жалынычтан,
Айыпты мойунга алыш кыйын азап,
Мен сага кетпей туруп жаны душман,
Сен мага болгону бир жылуу башат.

Андыктан кечиктирбей кечиргин де,
Кем сөздүү, кексе пейил жарымкудай…
Сендейден кечиш, чыны, кесир, күнөө,
Сендейден кетүү бирок карызымдай.

Сендейден кетүү бирок, карыз чындап…

2008

Нарсулуу Гургубаеванын башка ырлары