ДЕМЕЙКИ КҮН


Койлор маарап, жаагын жанып
эчки-улак,
Күн эңкейип, бада кайткан
кечки убак.
Бир кошунам чыңдап жатса
чалгысын,
Бир кошунам чарбагында
чөп жыят.

Ар ким жасап, көнүп калган
тирлигин,
Айылдагы демейки эле күн
бүгүн.
Кара жанды курч урунуп
жатканда,
Карап эле олтурмакчы
кимди ким.

Колдо жогу кокуйлаткан
кордук иш,
Сынып кетпей, сынын сактоо
зор жумуш.
Чындык көзүн жумуп алган
учурда,
Чындап эле кыйын экен
жол билиш.

Батып барат күн оронуп
жалынга,
Айыл кечки оокатынын
камында.
«Элим эртең эмне болор
экен» деп,
Мен отурам кемегенин
жанында.

Тургунбек Бекболотовдун башка ырлары